Palma

REGULAMIN KONKURSU 

„#NajładniejszyMazurek” 
(„Konkurs”)

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 1. Zlecającym realizacje niniejszego Konkursu jest Bielmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63 (kod: 43-300), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000049583, NIP: 547-016-88-57, REGON: 070487588 (dalej „Fundator”).  
 1. Działającym w imieniu Fundatora realizatorem konkursu jest Insignia sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476537, NIP: 6772376926 (dalej „Organizator”). 
 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) 
 1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, (dalej „Regulamin„) w profilu Klienta w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/PalmaMargaryna, a także przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. 
 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu 
  art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator. 
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia. 
 1. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/PalmaMargaryna  

§ 2 
Uczestnicy Konkursu 

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem 
  w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki: 
  1. jest osobą pełnoletnią; 
  2. posiada dostęp do Internetu i aktywne konto w portalu facebook.com; 
  3. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
  4. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu; 
  5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

(dalej: „Uczestnik Konkursu”). 

 1. Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z regulaminem serwisu www.facebook.pl. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Agencji, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest realizowane za pomocą serwisu www.facebook.pl w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania systemu informatycznego czy łącza internetowego po stronie Uczestnika w momencie dokonywania Zgłoszenia Konkursowego. 
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność. 
 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. 

§ 3 
Cel i Czas trwania Konkursu 

 1. Celem konkursu jest promocja działalności i wizerunku Fundatora, jak również budowanie poziomu świadomości, wiedzy o marce.  
 1. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Fundatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PalmaMargaryna  
 1. Konkurs trwa od godziny 14:00 dnia 25 marca 2024 roku do godziny 23:59 dnia 2 kwietnia 2024 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 
 1. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego na fanpage Fundatora na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PalmaMargaryna/ ogłaszającego o przeprowadzeniu Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”): 25 marca 2024 r.  

§ 4 
Zasady rozgrywania Konkursu 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien w Czasie Trwania Konkursu spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, a także wykonać zadanie konkursowe polegające na: 
  1. opublikowaniu zdjęcia wielkanocnego mazurka z kostką Palmy za pośrednictwem komentarza umieszczonego pod Postem Konkursowym;  
  2. w komentarzu należy umieścić zdjęcie kreatywnie udekorowanego mazurka. Na zdjęciu powinna znaleźć się również kostka Palmy. 
 1. Łączne spełnienie przesłanek oraz kryteriów opisanych w ust. 1 pkt. a-b powyżej stanowi prawidłowo dokonane zgłoszenie konkursowe oraz zwane jest w dalszej części Regulaminu jako „Zgłoszenie Konkursowe” lub „Odpowiedź”
 1. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika Konkursu w szczególności w następujących przypadkach: 
  1. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; 
  2. gdy wyniki zostały uzyskane, dzięki oszustwom wobec Organizatora, Fundatora lub innych Uczestników Konkursu; 
  3. gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, pornograficzne, dyskryminujące lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Zgłoszeniu Konkursowym treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator lub Fundator oraz gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
 1. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Odpowiedzi przez różnych Uczestników albo dwóch lub więcej Odpowiedzi przez jednego Uczestnika, w Konkursie bierze udział Odpowiedź, która została zgłoszona wcześniej, co oznacza, że Odpowiedź umieszczona później zostaje wykluczona z udziału w Konkursie. 
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego. 
 1. W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które zostały opublikowane 
  w Czasie Trwania Konkursu. 

§ 5 
Nagroda 

 1. Nagrodą (dalej „Nagroda”) do wygrania w Konkursie jest: 
 • 1 x robot planetarny Ariete Vintage 1588 z misą z pokrywką – 2400W – misa 5,5l o wartości 599 zł brutto 
 • 2 x forma na 9 mini babeczek DELICIA o łącznej wartości 378 zł, 1 produkt o wartości 189 zł brutto 
 1. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 
 1. Do Nagrody wskazanej w § 5 ust. 1 Regulaminu, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Zwycięzcy Nagrody.  
 1. Zwycięzcom Nagrody przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. Nieprzyjęta Nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu, zaś zwycięzcom rezygnującym nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe. 
 1. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania. 
 1. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody. 

§ 6 
Komisja Konkursowa 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”). 
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi jeden przedstawiciel Fundatora oraz dwóch przedstawicieli Organizatora tj. łącznie 3 osoby. 

§ 7 
Wyłonienie Zwycięzców oraz wydanie Nagród 

 1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze 3 laureatów, którzy jej zdaniem: 
  1. opublikowali zdjęcie mazurka udekorowanego w najbardziej kreatywny i oryginalny sposób; 
  2. zamieścili na zdjęciu kostkę Palmy obok wypieku  
  3. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane wg. kryteriów wskazanych w ust. 1 powyżej, zwany jest dalej „Zwycięzcą Nagrody” lub „Laureatem”.   
 1. Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana w dniu 12 kwietnia 2024 r. w formie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/PalmaMargaryna/, w którym zostaną wymienieni Zwycięzcy Konkursu (przez podanie w sposób dokładny oznaczenia takiego Uczestnika używanego na Facebooku tzw. nicku) na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.   
 1. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem – Laureatem Nagrody – poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook w przeciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzcy Nagrody, celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz pozyskania danych wymienionych w § 7 ust. 5 Regulaminu. 
 1. Uczestnik w celu spełnienia warunku Konkursu, o którym mowa w punkcie powyżej, a także na cele odprowadzenia podatku od nagród, powinien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości następujące swoje dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, a także adres urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika, Pesel – w celu odprowadzenia podatku od wygranej i złożenia informacji podatkowej oraz ewentualnie inne dane, o które poprosi Organizator celem odprowadzenia podatku od Nagród. 
 1. Brak odpowiedzi zwrotnej od Uczestnika na wiadomość prywatną otrzymaną od Organizatora poprzez aplikację Facebook w przeciągu 3 dni roboczych, jak również nie podanie przez Uczestnika danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu, będzie skutkowało utratą uprawnienia do Nagrody.   
 1. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera pełnoletniości Zwycięzcy poprzez okazanie dowodu tożsamości. W przypadku, gdyby okazało się, że Zwycięzca nie jest pełnoletni, zostanie on zdyskwalifikowany, a nagroda powróci do Organizatora i zostanie wykorzystania do wyłonienia innego Zwycięzcy.  
 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy 
  o wygranej lub dostarczenia Nagrody w wypadku podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, leżących po stronie Uczestnika Konkursu.  
 1. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia 
  z Konkursu Uczestnika, który: 
  1. postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, podejmował lub podejmuje próby wpływania w jakikolwiek inny sposób na wynik Konkursu, 
  2. wykorzystuje do udziału w Konkursie inny niż własny profil w serwisie Facebook.  

§ 8 
Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest  Insignia sp. z o.o. z siedzibą 
  w Krakowie, ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków. 
 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Organizatora prosimy o pod adresem email: daneosobowe@insignia.pl
 1. W związku z uczestnictwem w konkursie zbieramy dane osobowe Uczestników Konkursu 
  w zakresie: 
  1. nazwy Uczestnika Konkursu w portalu Facebook, ewentualnie wizerunku udostępnionego w Zgłoszeniu Konkursowym; 
  2. imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu Zwycięzców Konkursu; 
  3. w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz celem obsługi reklamacyjnej:  
  4. adresu dostawy Nagrody; 
  5. na potrzeby odprowadzenia podatku: numeru Pesel; 
  6. na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: daty urodzenia. 
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu: 
  1. uczestnictwa w Konkursie na podstawie udzielonej zgody; 
  2. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; 
  3. wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu; podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; 
  4. obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze); 
  5. utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody); 
  6. zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze); 
 1. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być:
  1. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne); 
  2. dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe). 
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie ani otrzymać nagrody. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji. 
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.  
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych. 
 1. W każdym momencie Uczestnik Konkursu może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 1. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
  (w tym profilowaniu). 
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej. 
  W przypadku konkursów organizowanych na platformie Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności 
  i Regulaminem serwisu Facebook (https://www.facebook.com/notes/368277171038154/). 
 1. W przypadku Zgłoszenia Konkursowego zawierającego wizerunek, dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zgłoszeniu Konkursowym mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. 
 1. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@insignia.pl lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

§ 9 
Reklamacje 

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu. 
 1. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres Insignia sp. 
  z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź albo można zgłosić reklamacje drogę elektroniczną na adres: konkurs@insignia.pl 
 1. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora. 
 1. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu. 
 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis. 
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
  O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, 
  w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja. 

§ 10 
Prawa własności intelektualnej 

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do nadesłanych w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego treści. 
 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr. 
 1. Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz Fundatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie – po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do: 
  1. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych Organizatora i Fundatora jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Fundatora i/lub Organizatora,
  2. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie; 
  3. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy); 
  4. wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy; 
  5. wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu. 
 1. Uczestnik wyraża również zgodę na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora i Fundatora  
  z takich opracowań dla celów opisanych w pkt. 3 lit. a) – e) powyżej. 
 1. Organizator ma prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie. 
 1. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej upoważnił do korzystania z utworu/z utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem 
  i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów. 
 1. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej. 

§ 11 
Postanowienia dodatkowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu. 
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 1. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny. 
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 marca 2024 r.